sendKontakt

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 • 1. Společnost PROSTUDENT online s. r. o. je členem koncernu Educate You LTD. a podléhá jednotnému řízení ze strany řídící společnosti Educate You LTD. (dále jen Koncern).
 • 2. Koncern a jeho členové (společnost ProStudent s. r. o., PROSTUDENT NET s. r. o. a PROSTUDENT online s.r.o.) se hlásí k Etickému kodexu, který je zavazuje k etickému jednání, dodržování transparentního a předvídatelného jednání a vytváření důvěryhodného prostředí pro své zákazníky.

II. Poskytování Služeb webových stránek

 • 1. Webové stránky, jež provozuje Koncern, fungují jako virtuální obchodní místo, kde dochází k interakci nabídky a poptávky po konzultačních a poradenských službách, po odborných formálních, jazykových či jiných korekcích modelových textů, dodaných podkladů či studií, dále v provedení odborných redakcí, zpracování informací v písemné či jiné formě, které mají podobu modelových podkladů (dále jen Služby). Dále jsou v rámci webových stránek nabízeny elektronické knihy (e-knihy, e-book apod.), které jsou poskytovány výhradně elektronickou cestou, tj. zasláním na uvedenou e-mailovou adresu na základě provedené objednávky a uhrazené ceny objednávky.
 • 2. Dodané Služby, především pak poradenské a konzultační služby, modelové podklady a studie jsou určeny výhradně k informování o dané oblasti a dané problematice. Nemají nabádat k jednání, které by bylo nelegální, porušovalo práva jiných osob, nebo právní řád České republiky.
 • 3. Koncern, ani jeho členové nepoptávají, ani nenabízí žádné Služby v rámci webových stránek, pouze zprostředkovávají příležitost k tomu, aby mohl nabízející a poptávající společně uzavřít Smlouvu o dílo. Nabízejícím je Zhotovitel Služeb, který splnil všechny podmínky pro to, aby mohl nabízet adekvátní, odborné či jinak specifické Služby pro poptávajícího, kterým je Objednatel Služeb.
 • 4. K uzavření Smlouvy o dílo může dojít na základě pravdivého a úplného vyplnění a následného odeslání elektronické objednávky (objednávkového formuláře) nebo na základě vyplnění formuláře sloužícího pro odeslání poptávky služeb Objednatelem Služeb prostřednictvím webových stránek www.pisubakalarku.cz či jiných webových stránek provozovaných Koncernem nebo jeho členy (dále jen elektronická objednávka).
 • 5. Objednatel Služeb stvrzuje svůj zájem o dodání poradenských a konzultačních služeb, modelových podkladů a textů či dodání elektronických knih nabízených v rámci těchto webových stránek, akceptací cenové nabídky, která je mu elektronicky zaslána.
 • 6. Elektronická objednávka musí obsahovat úplné informace o poptávaných Službách, tj. jasnou představu Objednatele Služeb uvedenou v objednávkovém formuláři v části „zadání práce“. Objednatel Služeb svou představu doloží např. zadáním, osnovou, nebo jiným vhodným způsobem písemně definuje, jak mají být poptávané Služby vyhotoveny, co přesně má být jejich obsahem, co v nich má být zachyceno, čeho se mají týkat, jaká forma odborného poradenství má být poskytnuta, v jakém rozsahu apod. V případě, že Objednatel Služeb nedodá specifikaci poptávaných Služeb, tj. jasnou a konkrétní představu o poptávaných Službách, není možné uplatnit reklamaci ve smyslu, že Zhotovitel Služeb či Koncern a jeho členové nedodrželi specifikaci poptávaných služeb.
 • 7. Objednatel Služeb při vyplňování elektronické objednávky bere na vědomí, že uvedení nepravdivých či nesprávných informací představuje vadu, na kterou není možné následně uplatnit reklamaci.
 • 8. Odeslání elektronické objednávky se pokládá za závazný projev pravé vůle Objednatele Služeb uzavřít se Zhotovitelem Služeb Smlouvu o dílo.
 • 9. Po odeslání elektronické objednávky zašle pracovník zákaznického servisu potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou Objednatel Služeb uvedl v objednávce společně s cenovou nabídkou.
 • 10. V případě objednávky elektronických knih je Objednateli Služeb na jím uvedenou e-mailovou adresu zaslána faktura, která obsahuje náležitosti pro úhradu ceny elektronické knihy, přičemž po jejím uhrazení je Objednateli Služeb objednaná kniha v elektronické podobě zaslána na e-mail.
 • 11. V případě, že Objednatel Služeb chce zůstat v anonymitě, může využít možnosti „Anonymní objednávky“, při které nemusí specifikovat údaje o své osobě, jako je především trvalé bydliště. Vzhledem k tomu, že zákazník vystupuje anonymně, není možné uplatnit standardní délku reklamační lhůty vzhledem k nemožnosti ověřit jeho totožnost.

III. Platební podmínky a další ujednání za poskytnutí Služeb

 • 1. Objednatel Služeb je povinen uhradit cenu za poptávané Služby na základě vystavené faktury, která je mu doručena na jím určenou e-mailovou adresu, poté co obdržel „ukázku poptávaných Služeb“ nebo odeslal objednávkový formuláře týkající se objednávky elektronických knih nabízených v rámci těchto webových stránek.
 • 2. Smlouva o dílo se považuje za uzavřenou dnem připsání příslušné zálohy na bankovní účet vyplývající ze zaslané faktury.
 • 3. U díla, jež nepřekračují svým rozsahem 15 stran, je stanovena záloha ve výši 100 % ceny poptávaných Služeb. Objednatel Služeb je povinen uhradit zálohu nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy obdržitel od Zhotovitele ukázku poptávaných Služeb. V případě krátkých termínů dodání Služeb je možné lhůtu pro zaslání zálohy přiměřeně zkrátit.
 • 4. U díla, jež překračují svým rozsahem nad 15 stran textu, je záloha stanovena ve výši 50 % ceny poptávaných Služeb, kterou je povinen Objednatel Služeb uhradit od dodání ukázky poptávaných Služeb na základě vystavené faktury, a to nejpozději do 5 pracovních dnů. V případě krátkých termínů dodání Služeb je možné lhůtu pro zaslání zálohy přiměřeně zkrátit. Dalších 50 % ceny poptávaných Služeb uhradí Objednatel Služeb při obdržení poloviny poptávaných Služeb, a to na základě faktury zaslané Objednateli Služeb na jeho e-mailovou adresu.
 • 5. V případě objednávky elektronických knih je Objednateli Služeb na jím uvedenou e-mailovou adresu zaslána faktur ve výši ceny objednané e-knihy, přičemž po jejím uhrazení je Objednateli Služeb kniha v elektronické podobě zaslána na e-mail.
 • 6. V případě odstoupení od smlouvy po zaplacení zálohy ze strany Objednatele Služeb, v případě, kdy neexistují žádné racionální, faktické či jinak opodstatněné důvody pro odstoupení, je takto zaplacená záloha nevratná, neboť Koncern a jeho členové si splnili svou zprostředkovatelskou povinnost spočívající ve vytvoření příležitosti pro Objednatele Služeb uzavřít Smlouvu o dílo a Zhotovitel Služeb je zároveň připraven dílo dokončit.

IV. Závěrečná ustanovení

 • 1. Zhotovitel Služeb je při zhotovení díla povinen postupovat vždy s odbornou péčí, podle svých nejlepších teoretických i praktických znalostí a dovedností, přičemž při svém jednání je povinen chránit zájmy Koncernu a jeho členů stejně tak i zájmy Objednatele Služeb.
 • 2. V případě, že se vyskytnou při dodání výhradně poradenských a konzultačních služeb, modelových textů a podkladů (netýká se elektronických knih) faktické a doložitelné vady (především pak chyby, nesprávné údaje) má Objednatel právo uplatnit nárok na jejich odstranění. Objednatel tento nárok uplatňuje prostřednictvím e-mailu info@pisubakalarku.cz nebo jiným způsobem, který mu sdělí pracovník zákaznického servisu, a to ve lhůtě 14 dnů od dodání poradenských a konzultačních služeb.
 • 3. Objednatel Služeb má právo reklamovat vady dodaných Služeb pouze takové, které jsou relevantní a dokazují, že Zhotovitel Služeb uvedl v poptávaných Službách nesprávné, chybné či jinak nedůvěryhodné informace. Není možné akceptovat připomínky třetích stran, tj. jiných osob než osoby Objednatele Služeb.
 • 4. Dojde-li k uznání oprávněnosti reklamace, jsou vady na díle odstraněny do přiměřené lhůty, která je zároveň bezprostředně oznámena Objednateli Služeb. Objednatel Služeb má právo uplatnit jednu reklamaci, přičemž všechny své připomínky uvede do reklamačního protokolu, který mu bude zaslán na jeho e-mail. Do tohoto protokolu Objednatel Služeb uvede všechny zjištěné vady, které požaduje odstranit po Zhotoviteli Služeb. V případě náročnějších druhů poptávaných Služeb (náročnější druhy poptávaných Služeb určí pracovník zákaznického servisu) je možné akceptovat maximálně dvě reklamace (dva reklamační protokoly).
 • 5. Veškeré údaje, které byly zjištěny v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo, jsou považovány za důvěrné a tajné.
 • 6. Veškeré osobní údaje zpracovávané Koncernem a jeho členy o Objednateli služeb jsou pod ochranou zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
 • 7. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2016.